Địa chỉ: Ngọ Xá - Châu Minh
Điện thoại: 3.972.511
 14/01/22  Tin tức  29
3 CÔNG KHAI GIỮ NĂM HỌC 2021-2022
 11/01/22  Tin tức  52
CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2021
 22/10/21  Mầm non  79
TRƯỜNG MN CHÂU MINH- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2021-2022
 22/10/21  Mầm non  75
TRƯỜNG MN CHÂU MINH- CÔNG  KHAI DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 3
 15/10/21  Mầm non  89
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG MẦM NON CHÂU MINH NĂM HỌC: 2021-2022
 15/10/21  Mầm non  80
TRƯỜNG MN CHÂU MINH- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2021-2022
 15/10/21  Mầm non  70
TRƯỜNG MN CHÂU MINH- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THEO THÔNG TƯ 36
 15/10/21  Mầm non  73
TRƯỜNG MN CHÂU MINH- QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2021